MAMA LUPE FAJITA TORTILLA

No cholesterol. No lard.