Ruffles Double Crunch Potato Chips Sweet & Smoky BBQ 7.75 Ounce